De inschrijvingen zijn gestart op maandag 20 september 2021 om 10 uur.
Het aanbod van Jeugdcentrum Vleugel F (herfstvakantie) staat online!

Voor Jeugdcentrum Vleugel F is de aankoop van een pasje niet meer van toepassing, vooraf inschrijven per week is verplicht.
Heb je een UiTPAS met kansentarief? Vermeld het nummer bij jouw naam (ouder) in 'mijn gezin'. Zo krijg je de korting.Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Versie 2015

 • Voorwaarden en informatie:
  • Op onze werkingen maken we beeldmateriaal van de deelnemers en activiteiten. Door je kind in te schrijven neem je hier kennis van en geef je ons toestemming om beeldmateriaal te gebruiken op websites of publicaties van jeugdcentrum Vleugel F en/of Tofsport Leuven. Als je niet wil dat we beeldmateriaal van je kind(eren) maken, signaleer je dit voor de start van elke activiteit aan de verantwoordelijke.
  • De inschrijver verklaart dat de deelne(e)m(st)er over een normale gezondheid beschikt en heeft kennis genomen dat de aansprakelijkheid van de organisatoren begint en eindigt op de uren zoals vermeld in het programma.  De inrichters (jeugdcentrum Vleugel F, Tofsport Leuven en clubs) zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade, veroorzaakt buiten de opgegeven uren.
  • Ondanks alle correctierondes is het mogelijk dat de brochure niet geheel foutloos van de drukpers komt ...

Specifieke voorwaarden bij deelname aan Tofsportkampen:
  • De samenstelling van de groepen gebeurt door de organiserende club.
  • De laatste inschrijvingsdatum per sportkamp staat vermeld in het programma.
  • De sportkampen gaan gewoon door op 11 en 21 juli en 15 augustus, behalve als dit uitdrukkelijk vermeld staat in het programma.
  • Lunchpakket en voldoende drank meebrengen voor hele-dagkampen.
  • Tofsport zorgt voor de verzekering van iedere deelnemer.
  • Bij een ongeval, overkomen aan een deelnemer op het sportkamp, vraagt u de kampleider een ongevallenformulier.  De kampleider moet de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid invullen en ondertekent het formulier. U vervolledigt de gegevens van het "slachtoffer". De geneesheer vult de achterzijde van het formulier in en u bezorgt het formulier de volgende werkdag op het Tofsportloket.
   U betaalt alle kosten en vraagt aan uw mutualiteit een attest voor het remgeld.  Van de apotheker vraagt u een onkostennota.
   Er is een franchise van 30,00 EUR, ten laste van de deelnemer.
  • Als uw ziekenfonds voorziet in een "tegemoetkoming voor sport", vraagt u bij hen een formulier. Dit kan u op het Tofsportloket laten invullen na het kamp.
  • De deelnemer ontvangt het T-shirt tijdens het kamp, behalve voor de interne kampen.

Annulatie‌
Annulatie kan enkel met medisch attest uitsluitend VOORAF en TIJDENS het kamp. Annuleren kan voor minimum 2 dagen (1 dag afwezigheid wordt niet terugbetaald).  Achteraf kan niet geannuleerd worden! Enkel met medisch attest kan een gedeelte van het kampgeld terugbetaald worden. Annulatie gebeurt enkel telefonisch of via mail: met vermelding van  uw rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder, de naam van de ingeschrevene en de code van het kamp.  Het resterend bedrag wordt overgeschreven na eventuele ontvangst van het medisch attest.
* MET EEN MEDISCH ATTEST betaalt u 5 EUR annulatiekosten.  
 Van het resterend bedrag krijgt u 20 % per geannuleerde dag terug.
Tofsport heeft het recht om bij te weinig ingeschreven deelnemers het sportkamp volledig te annuleren.  
De ingeschreven deelnemers worden hiervan schriftelijk verwittigd en krijgen enkel in dit geval het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.  

Kampuren‌
Voormiddagkampen:    van 09.00 uur tot 12.00 uur
Namiddagkampen:       van 13.30 uur tot 16.00 uur
Hele dag-kampen:        van 09.00 uur tot 16.00 uur  

Opvang‌ (zie programma):
voor:    van 08 uur tot 09 uur
na:       van 16 uur tot 17 uur voor hele dag-kampen en namiddagkampen
           van 12 uur tot 13 uur voor voormiddagkampen
Tijdens de opvang zijn er geen activiteiten gepland. Als de deelnemer(s) niet word(t)(en) afgehaald binnen de opgegeven opvanguren, mag de club onmiddellijk € 10,00 per begonnen half uur aanrekenen  

Openingstijden Tofsportloket:
- elke werkdag van 10 uur tot 17 uur
- elke DONDERDAG van 10 uur tot 20 uur Betaal op het Tofsportloket liefst met bancontact voor veiligheidsredenen! Het Tofsportloket is gesloten op:
6 april 2015
1, 14, 15 en 25 mei 2015
21 juli 2015
11 november 2015

Info: (016)272220 tofsport@leuven.be  
www.tofsport.be  


Specifieke voorwaarden bij deelname aan activiteiten van jeugdcentrum Vleugel F:

Wil je deelnemen aan activiteiten van jeugdcentrum Vleugel F, moet je een jeugdcentrumpas hebben. Deze is een gans kalenderjaar geldig.

Tarieven jeugdcentrum Vleugel F :
Jeugdcentrum Vleugel F wil zoveel mogelijk Leuvense kinderen en jongeren de kans bieden om deel te nemen aan onze activiteiten. Daarom is er een kortingensysteem ontwikkeld.

Je hebt recht op een korting als je voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:
1. Gezin met 3 of meer kinderen. Let wel, dit gaat om het aantal kinderen die op hetzelfde Leuvens
    adres gedomicilieerd zijn als de aanvragende ouder(s).

2. Gezin met Omnio-statuut OF recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds.
   Als het ziekenfonds je dit heeft toegekend op basis van de gestelde voorwaarden, eindigt je
   kleefbriefje van het ziekenfonds op een 1. Meer informatie bij ziekenfonds.

Volgende regels zijn van toepassing:
  • Je kind moet zindelijk zijn. Onze animatoren verversen geen pampers.
  • Kom op tijd, niet te vroeg en niet te laat. Respecteer de uren.
  • Vul de individuele steekkaart correct in bij de aankoop van je jeugdcentrumpasje. Dit kan in deze tool of aan ons loket.  
  • Als je kind extra aandacht nodig heeft, praat dan op voorhand met de verantwoordelijken van het jeugdcentrum. Zij proberen je kind zo goed mogelijk te begeleiden.
  • Mag je kind na de activiteit alleen naar huis‌ geef dan een schriftelijke toestemming aan de verantwoordelijke van het speelplein.
  • Geef je kind elke dag een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee. Alle kinderen krijgen een vieruurtje.
  • Breng je kind naar onze activiteiten in speelkledij.  De kledij kan vuil worden bij het spelen of knutselen.  Zorg voor speelkleren die aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Een pet bij warm weer, een regenjas bij slecht weer. Geef kleuters een reservebroekje mee.
  • Schrijf de naam van je kind op de rugzak, de brooddoos en op elk kledingsstuk.
   Is je kind iets kwijt‌ vraag ernaar op het speelplein of in het jeugdcentrum. Na de vakantie houden we de verloren voorwerpen nog 1 maand bij. Vraag er dus op tijd naar!
  • Breng geen geld of waardevolle spullen mee (GSM, fototoestel, mp3 speler, ...).

Fiscaal attest:
In april krijgen alle ouders een fiscaal attest van het vorige jaar. Als je kind jonger is dan 12 jaar en naar onze vakantiewerking kwam, dan kan je deze uitgaven aftrekken van je belastingen.

Getuigschriften:
De vakantiewerking  is niet enkel fiscaal aftrekbaar. Heel wat ziekenfondsen en werkgevers doen ook een tegemoetkoming voor speelpleinwerkingen. Vraag hier naar bij je ziekenfonds of werkgever.

Ongeval en verzekering:
Elk kind heeft via jeugdcentrum Vleugel F een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid. Als je kind zich kwetst of een ongeval heeft, dan gaan we naar de dokter of het ziekenhuis en word je verwittigd. Als er kosten zijn, dan moet je die eerst zelf betalen. Van jeugdcentrum Vleugel F ontvang je een dossiernummer waarmee je alles kan regelen met de verzekering. Als je kind bewust iets of iemand schade toebrengt of kwetst, dan moet jij (of je familiale verzekering) de kosten betalen.
Jeugdcentrum Vleugel F is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.

Openingstijden jeugdcentrum Vleugel F:
Het jeugdcentrum is elke weekdag doorlopend open van 9.00 uur tot 16.30 uur en op donderdag van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Website:
www.vleugelF.be  
E-mail: jeugddienst@leuven.be
Telefoon: 016272750

Jeugdcentrum Vleugel F is gesloten op:
6 april 2015
1 mei 2015
14 en 15 mei 2015
25 mei 2015
21 juli 2015
11 november 2015
en van 21 december 2015 tot en met 2 januari 2016

Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.
back to top